02 97 55 73 28 | Contact

Huurvoorwaarden

BOEKINGSVOORWAARDEN KAMPEERPLEK
1. Aankomst en vertrek: de plaatsen zijn beschikbaar vanaf 14.00 uur op uw aankomstdag en dienen weer verlaten te zijn uiterlijk om 12.00 uur op de vertrekdag.
2. Belangrijk: mocht u, door onvoorziene omstandigheden, vertraging opgelopen hebben, laat het ons dan telefonisch weten. Anders wordt de plaats vrijgegeven om 14.00 uur één dag na uw verwachte aankomst en de reservering zal komen te vervallen.
3. De reserveringskosten en de vooruitbetaling dienen voldaan te worden bij ontvangst van het contract, en direct met één getekend exemplaar aan ons te worden toegezonden. De vooruitbetaling wordt van het totaalbedrag in mindering gebracht, maar niet terugbetaald indien annulering plaatsvindt in minder dan 30 dagen voor de aankomstdatum (zie 4/annulering). De reserveringskosten worden in geen enkel geval gerestitueerd.
4. In geval van annulering: Iedere annulering dient binnen 3 dagen gesignaleerd te zijn door een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging. Een annuleringsverzekering kan eventueel worden afgesloten (uitgebreide documentatie op aanvraag beschikbaar). Deze verzekering dekt de gevolgen van annulering binnen 30 dagen voor uw aankomstdatum of onderbreking van uw verblijf in de volgende gevallen: ernstige ziekte, ernstig ongeval, overlijden van een familielid, materiële schade aan uw eigendommen, ontslag, verkeersongeval op uw vakantietraject.
5. Het nog openstaande bedrag dient bij aankomst te worden voldaan (nadat u de kampeerplaats hebt bekeken), en dat voor genoemde gehele gereserveerde periode, het aantal personen en installatie.Verlate aankomst, vervroegd vertrek, of totale afwezigheid tijdens de geplande vakantie zijn voor de rekening van de klant.
6. Voor bezoekers die langer dan 4 uur op de camping verblijven dient voor vertrek te worden betaald.
7. Het onderverhuren van een kampeerplaats is niet toegestaan.
8. Het niet naleven van een van deze voorwaarden leidt tot het vervallen van de overeenkomst.
9. In geval van een geschil en in overeenstemming met artikel L 612-1 van de consumentencode, kan enkele klant van de camping gratis gebruik maken van de diensten van een bemiddelaar met het oog op de minnelijke oplossing van een geschil met de campingeigenaar. De contactgegevens van de mediator waar wij onder vallen zijn per e-mail: conso.medicys.fr, of per post: MEDICYS - 73, Boulevard de Clichy, 75009 – Parijs – Tel 0033 14 97 01 593


HUURVOORWAARDEN MOBILHOME
1. Elke overeeenkomst is op naam en kan niet worden overgedragen/ of worden onderverhuurd.
2. In het geval van verlate aankomst, vragen wij u ons in te lichten: bij het ontbreken van een schriftelijke mededeling, met de reden van de wijziging van de aankomstdatum, wordt de plaats vrijgegeven 48 uur na de op het contract genoemde verwachte aankomstdatum. De gehele som van het verblijf dient te worden voldaan.
3. De reserveringskosten en de aanbetaling dienen betaald te worden bij ontvangst van het contract en direct met één getekend exemplaar aan ons te worden toegezonden. De vooruitbetaling wordt van het totaalbedrag in mindering gebracht, maar niet terugbetaald indien de annulering plaatsvindt in minder dan 8 weken voor de aankomstdatum . De reserveringskosten worden in geen enkel geval gerestitueerd. Een annuleringsverzekering kan eventueel worden afgesloten (zie artikel 5).
4. Voor een mobilhome:
a)Deze is beschikbaar op de dag van aankomst vanaf 16.00 uur en moet op de dag van vetrek om uiterlijk 10.00 uur verlaten zijn.
b)Het totaalbedrag voor het gehele verblijf dient volledig te zijn voldaan 30 dagen voor de geplande aankomstdag (zo niet, dan wordt de reservering geannuleerd). U ontvangt hierover geen herinnering onzerzijds. Er kan geen sprake zijn van enige restitutie bij een eventuele latere aankomstdatum of een eerder vertrek.
c)De mobilhome is gehuurd voor het aangegeven aantal personen. Iedere extra persoon zal worden berekend volgens het tarief “ persoon ”, aangegeven op de camping-prijslijst. Honden zijn toegestaan, maar zullen volgens onze tarieven berekend worden.
d)De mobilhome dient te worden achtergelaten in dezelfde schone staat als deze bij aankomst werd aangetroffen. Zo niet, dan zal aan de huurder een bedrag in rekening worden gebracht als zijnde schoonmaakkosten. Iedere schade aan de mobilhome of zijn uitrusting moet onmiddellijk worden gerepareerd en/of betaald worden door de huurder. De inventaris dient bij vertrek identiek te zijn aan die bij aankomst, elk gemist voorwerp dient te worden vergoed door de huurder.
e)Gelet op het bovenstaande, zal bij aankomst een borg van 175 € worden gevraagd. Deze zal bij vertrek na het opmaken van de inventaris worden geretourneerd na aftrek van eventuele schade en/of gebreken. Deze borg ontheft de huurder niet van zijn verantwoordelijkheden.
5. In geval van annulering, deze dient binnen 3 dagen gesignaleerd te zijn door een aangetekend schrijven met ontvangstbericht. In het geval van annulering meer dan 8 weken voor de geplande aankomstdatum, wordt uw vooruitbetaling terugbetaald, tussen 8 weken en 30 dagen, behouden wij uw vooruitbetaling en bij minder dan 30 dagen bent u de gehele som verschuldigd. Een annuleringsverzekering kan worden afgesloten. Deze verzekering geeft u terug het aanbetaalde bedrag of betaald voor u het bedrag wat u nog schuldig bent afhankelijk van de volgende factoren: u krijgt 20% terugbetaald bij onvoorziene omstandigheden die plaatsvinden 30 dagen voor uw aankomst. Uw verhuur wordt volledig terugbetaald in het geval van onvoorziene omstandigheden met meer dan 30 dagen voor uw aankomstdatum.
Deze verzekering dekt u tegen gevolgen van een annulering of een onderbreking van uw verblijf in de volgende gevallen: ernstige ziekte of ernstig ongeval of overlijden van een familielid, materiële schade aan uw eigendommen, economisch ontslag, verkeersongeval op uw vakantietraject.
6. Iedere huurder is verplicht een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering te hebben.
7. In geval van een geschil en in overeenstemming met artikel L 612-1 van de consumentencode, kan enkele klant van de camping gratis gebruik maken van de diensten van een bemiddelaar met het oog op de minnelijke oplossing van een geschil met de campingeigenaar. De contactgegevens van de mediator waar wij onder vallen zijn per e-mail: conso.medicys.fr, of per post: MEDICYS - 73, Boulevard de Clichy, 75009 – Parijs – Tel 0033 14 97 01 593


OFFICIEEL CAMPING REGLEMENT
1. VOORWAARDEN VAN TOELATING
De verantwoordelijke persoon van de receptie (of de beheerder) dient toestemming te verlenen voor het betreden van de de camping of het innemen van een staanplaats. Verblijf op Camping de LA PLAGE houdt in dat men de voorwaarden van dit reglement accepteert en zich er aan zal houden. Bij overtreding volgt verwijdering van de camping, zo nodig met behulp van de plaatselijke autoriteiten.
2. POLITIEFORMALITEITEN
Elke persoon, die tenminste een nacht op de camping wil verblijven moet zich eerst bij de verantwoordelijke persoon van de receptie vervoegen, zijn paspoort of identiteitskaart tonen en de noodzakelijke formaliteiten vervullen.
3. INNEMEN VAN EEN STAANPLAATS
De tent of de caravan en het overige toebehoren moeten geplaatst worden op de door de beheerder aangewezen ruimte.
4. RECEPTIE
Geopend elke dag van 09.00 uur tot 19.00 uur, inclusief feestdagen, openingsdag en sluitingsdag, in uitzonderlijke gevallen is de receptie gesloten. Bij de receptie kan men u inlichtingen verschaffen over : de voorzieningen op de camping, de mogelijkheden voor het kopen van levensmiddelen, mogelijkheden voor het beoefenen van verschillende sporten, de rijkdom aan toeristische bezienswaardigheden in de omgeving,en adressen en andere inlichtingen die van nut kunnen zijn. Tevens vindt men bij de receptie aanwijzingen voor het gebruik van de telefoon.
5. STAANGELD
Staangeld wordt, overeenkomstig de voorwaarden in het huurcontract, bij de receptie voldaan. Het bedrag wordt vastgesteld aan de hand van het tarief dat duidelijk zichtbaar bij de ingang van de camping is aangebracht. Gebruikers van de camping worden verzocht een dag voor vertrek de receptie daarvan op de hoogte te brengen.
6. LAWAAI EN RUST
Gebruikers van de camping worden dringend verzocht alle geluiden en gesprekken die hun buren zouden kunnen hinderen, te vermijden. Radio’s en dergelijke moeten dienovereenkomstig worden afgesteld. Autoportieren en de achterklep van de auto moeten zo zacht mogelijk worden gesloten.
Honden en andere huisdieren mogen nooit loslopen. Zij mogen bij afwezigheid van hun eigenaars niet alleen op de camping achterblijven, ook niet als zij opgesloten zijn. De eigenaar is wettelijk aansprakelijk voor zijn huisdier.
Er moet absolute stilte heersen tussen 22.30 en 08.00 uur
7. BEZOEKERS
Bezoekers zijn toegestaan op de camping onder verantwoordelijkeheid van de kampeerders die goedkeuring hebben gevraagd aan de beheerder of zijn plaatsvervanger.
Kampeerders op de camping zijn verantwoordelijk voor de personen, van wie zij bezoek ontvangen. Als het bezoek langer dan vier uur duurt, is een toeslag verschuldigd per bezoeker volgens het geldende tarief of indien er gebruik gemaakt wordt van de voorzieningen van de camping.
8. HET RIJDEN EN PARKEREN VAN AUTO’S
Op de camping geldt een maximum snelheid van 10 km/uur. Alleen auto’s van kampeerders worden op de camping toegelaten. Tussen 22.30 en 08.00 uur is al het verkeer verboden. Geparkeerde auto’s mogen voorbijrijdende auto’s niet hinderen noch het plaatsen van tenten of caravans van nieuwe gasten verhinderen. Tussen 22.30 en 08.00 uur is al het verkeer verboden.
9. HET IN GOEDE STAAT HOUDEN VAN DE VOORZIENINGEN
Een ieder is verplicht zich te onthouden van handelingen die schade zouden kunnen toebrengen aan de schoonheid, hygiene of voorzieningen en inrichting van de camping.
Het is verboden afvalwater op de grond of in de goot te gooien. Huishoudelijk en ander afval en papier moeten in de daarvoor bestemde vuilnisbakken worden gedeponeerd. Deze mogen niet van hun normale staanplaats worden verwijderd.
Het is verboden anders dan in de daarvoor bestemde bakken te wassen. Het is toegestaan bij de tent of caravan was of waslijnen te bevestigen, op voorwaarde dat dit discreet gebeurt en zonder aanstoot van de buren. De waslijnen mogen niet aan de bomen worden vastgemaakt.
Men moet voorzichtig zijn met de beplanting en begroeiing van de camping. Kampeerders mogen geen spijkers in de bomenen slaan, noch takken, bloemen, struiken en/of planten afsnijden of groen te planten. Het is ook niet toegestaan de staanplaats af te scheiden met eigen afscheidingsmiddelen, noch in de bodem te graven. Elke schade toegebracht aan de begroeiing, de afscheidingen, aan de bodem of aan de voorzieningen van de camping zijn voor rekening van de veroorzaker.
10. VEILIGHEID
a). BRAND – Open vuur en eigen houtskool barbecues zijn absoluut verboden. Er staat de kampeerders een gemeenschappelijke barbecue ter beschikking. Barbecues op gas en elektriciteit zijn toegestaan.
Brandblussers zijn voor iedereen beschikbaar. In geval van brand, onmiddelijk de directie waarschuwen.
Een eerstehulpverbandtrommel is bij de receptie aanwezig.
b). ELECTRICITEIT – Voor iedere electrische aansluiting is een geaard contactdoos verplicht.
c). DIEFSTAL – De directie is uitsluitend verantwoordelijk voor uw voorwerpen die bij de receptie in bewaring zijn gegeven (kluisjes) en heeft de verplichting te surveilleren. De aanwezigheid van ieder verdacht persoon moet onmiddelijk aan de verantwoordelijke persoon worden gemeld. Niettemin, de kampeerder is verantwoordelijk voor zijn eigen installatie. Het wordt de kampeerders aangeraden de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om hun eigendommen veilig te stellen.
11. SPELEN
Geweldadige of storende spellen mogen niet plaats vinden in de nabijheid of in de voorzieningen van de camping. De spellen (voetbal, tennis, badminton of jeu de boules) die de circulatie van voertuigen kunnen belemmeren zijn verboden op de paden van de camping.
12. STALLING / OVERWINTERING
Het is verboden om materiaal onbewaakt achter te laten. Overwintering van caravans of voertuigen is niet toegestaan.
13. CAMPINGBEWAKER
De campingbewaker is verantwoordelijk voor de orde en rust op de camping. Hij heeft het recht om afwijkingen van het campingregelement te constateren , en indien nodig, raddraaiers van de camping te sturen.
14. De Directie is niet aansprakelijk: voor het afsluiten van het water of elektriciteit (met uitzondering van de campinginstallaties) tengevolge van overstroming door storm. Ook is zij niet aansprakelijk voor beschadiging aan tenten of caravanes door harde wind of omvallende bomen.

DE DIRECTIE

Camping de La Plage - 56 470 La Trinité sur Mer / Copyright 2014 / Création site Internet - Edelweiss Studio / Création graphique - Mon Atelier Coloré