02 97 55 73 28 | Contact

Huurvoorwaarden

SAMENVATTING ALGEMENE VOORWAARDEN - KAMPEERPLEKKEN


U kunt onder aan deze pagina onze volledige algemene huurvoorwaarden downloaden.

1. RESERVERINGEN
De klant moet een deelnemer zijn aan het geboekte verblijf. Alle reserveringen zijn op naam en niet overdraagbaar en mogen in geen geval onderverhuurt worden. De aanbetaling en reserveringskosten dienen bij ontvangst van de huurovereenkomst te worden voldaan. Op dat moment dient een getekend exemplaar van de huurovereenkomst terug te worden gestuurd. De aanbetaling wordt in mindering gebracht op het totaalbedrag, maar wordt niet terugbetaald bij annulering minder dan 30 dagen voor de geplande aankomstdatum. De reserveringskosten worden nooit terugbetaald. Een annuleringsverzekering is optioneel. Het saldo van de kampeerplek moet op de dag van aankomstdatum volledig worden betaald. Bij verlate aankomst of vervroegd vertrek wordt geen korting verleend. Extra dagen, personen of installaties moeten worden geregeld de avond voor vertrek. In geval van een verlate aankomst, gelieve ons hiervan schriftlijk op de hoogte te stellen. Bij het uitblijven van een schriftelijk mededeling van de huurder: waar deze aangeeft dat de aankomstdatum afwijkt, vervalt de reservering na 24 uur na de vermelde aankomstdatum op het huurcontract.

2. ANNULERINGEN - WIJZIGINGEN
De klant is de enige verantwoordelijke contactpersoon jegens SAS Camping de la Plage, in het bijzonder in termen van financiële aansprakelijkheid en eveneens in het geval van annulering, of gehele of gedeeltelijke wijziging van het verblijf. Elk verzoek om de criteria van uw reservering te wijzigen, moet schriftelijk worden ingediend, bij voorkeur per e-mail of per brief.
SAS Camping de la Plage biedt via haar partner Entoria een betaalde optie: een verzekering voor annulering en onderbreking van uw verblijf.

3. GEVALLEN VAN OVERMACHT
In het kader van het Contract omvat de uitdrukking Overmacht elke gebeurtenis buiten de wil van de Partij die zich erop beroept, dwingend en met als gevolg het verhinderen van de uitvoering door de genoemde Partij van alle of een deel van zijn verplichtingen uit hoofde van het contract.
De volgende gebeurtenissen worden gelijkgesteld met een geval van overmacht: administratieve onmogelijkheid om te reizen, administratieve sluiting van de camping of sluiting van grenzen. Deze lijst is niet uitputtend en elke gebeurtenis moet geval per geval worden beoordeeld. Een geval van overmacht vervangt de algemene verkoopvoorwaarden. Dus als de camping een klant niet kan huisvesten vanwege overmacht of als de klant omgekeerd niet kan reizen vanwege overmacht, wordt de reservering geannuleerd en ontvangt de klant een tegoedbon die 18 maanden geldig is die overeenkomt met de reeds betaalde bedragen (eventuele reserveringskosten en annuleringsverzekering worden in mindering gebracht). Indien de klant na 18 maanden geen gebruik heeft kunnen of willen maken van zijn tegoedbon, wordt dit aan hem terugbetaald.

4. ANNULERINGSKOSTEN
Elke anulering (de in aanmerking komende datum, is de datum waarop SAS Camping de la Plage een schriftelijk verzoek heeft ontvangen) moet binnen 48 uur na het evenement worden gemeld door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging: Meer dan 30 dagen voor aankomst: 10% van het totale huurbedrag (minimaal 30 euro) evenals de bijkomende kosten (reservingskosten, verzekering, etc.) worden gefactureerd. Minder dan 30 dagen voor aankomst of het niet komen opdagen: de aanbetaling wordt behouden. In geen geval worden de reserverings- of eventuele annuleringsverzekeringskosten vergoed.

5. BELANGERIJK OM TE LEZEN
De kampeerplekken kunnen worden ingenomen vanaf 14.00 uur en moeten op dag van vertrek om 12.00 uur verlaten te zijn. In geval van een verlate aankomst, gelieve ons hiervan schriftlijk op de hoogte te stellen. Bij het uitblijven van een schriftelijk mededeling van de huurder, wordt de kampeerplek de volgende dag om 14.00 uur verhuurd en is de reservering geannuleerd.
Tijdens het verblijf verbindt elke huurder zich ertoe alle vereisten van het campingreglement na te leven en ervoor te zorgen dat de mensen die bij hem zijn (en dus onder zijn verantwoordelijkheid vallen), het regelement naleven. Elke overtreding van deze regels en deze voorwaarden kan leiden tot verwijdering. Gewelddadig, beledigend, racistisch of bedreigend gedrag tegen andere klanten of personeel wordt niet getolereerd en zal resulteren in onmiddellijke uitzetting. In dat geval vindt er geen restitutie plaats.
Elke schending van een van de verbintenissen van het contract zal leiden tot beëindiging ervan.
In geval van een geschil, in overeenstemming met de bepalingen van artikel L 612-1 van de consumentenwet, kan elke klant van de camping kosteloos een beroep doen op een consumentenbemiddelaar met het oog op de minnelijke schikking van een geschil dat kan ontstaan met de camping. De contactgegevens van de consumentenbemiddelaar aan wie we rapporteren staan op het internet: : cm2c@cm2c.net Schriftelijke contat gaat via: Cm2c : 14 rue Saint Jean 75017 Paris of per telefoon op 0033 (0)6 09 20 48 86.


6. OFFICIEEL CAMPINGREGLEMENT
6.1 Toelatingsvoorwaarden
De receptie (of de beheerder) dient toestemming te verlenen voor het betreden van de de camping of het innemen van een kampeerplek.
Verblijf op de camping de LA PLAGE impliceert de aanvaarding van de bepalingen van dit reglement en de verbintenis om ze na te leven.
Elke overtreding kan resulteren in de uitzetting van de verantwoordelijke met indien nodig de hulp van de plaatselijke autoriteiten.
6.2 Formaliteiten
Iedereen die minstens één nacht op de camping wil verblijven, moet eerst zijn identificatiedocumenten voorleggen aan het hoofd van de receptie en de formaliteiten vervullen. Niet-begeleide minderjarigen worden om veiligheidsredenen niet op de camping toegelaten. Kampeerders worden uitgenodigd om de dag vantevoren, hun vertrek bij de receptie door te geven.
6.3 Installatie
De tent, caravan of ander materiaal moet worden geinstalleerd op de kampeerplek aangegeven door de beheerder.
6.4 Receptie
De receptie is het gehele campingseizoen elke dag geopend, inclusief feestdagen van 9.00 tot 19.00 uur (behalve bij overmacht). Bij de receptie kunt u informatie krijgen over de faciliteiten op de camping, de mogelijkheden voor het kopen van levensmiddelen, de sportieve voorzieningen, de toeristische bezienswaardigheden in de omgeving, adressen en andere inlichtingen.
6.5 Lawaai en rust
Gebruikers van de camping worden dringend verzocht alle geluiden en gesprekken die hun buren zouden kunnen hinderen, te vermijden. Radio's en dergelijke moeten dienovereenkomstig worden afgesteld. Autoportieren en kofferdeksels moeten zo zacht mogelijk worden gesloten. Er moet absolute stilte heersen tussen 22.30 en 08.00 uur.
6.6 Dieren
Alleen honden en katten zijn toegestaan (onder voorbehoud van toegang). In alle gevallen zijn maximaal drie honden (of katten) toegestaan per kampeerplek. Een meerprijs per dier wordt in rekening gebracht. Honden van de 1e en 2e categorie in de zin van de wetgeving die van kracht is op de dag van de reservering zijn verboden op Camping de la Plage. Dieren mogen nooit vrij rondlopen. Zij mogen bij afwezigheid van hun eigenaars niet alleen op de camping achterblijven, ook niet als zij opgesloten zijn. De eigenaar is wettelijk aansprakelijk voor zijn huisdier.
6.7 Bezoekers
Bezoekers zijn toegestaan op de camping maar vallen onder de verantwoordelijkheid van de kampeerders die hen ontvangen en die toestemming hebben gekregen van de beheerder of zijn plaatsvervanger. Als de bezoekers gebruik maken van de faciliteiten of voorzieningen van de camping (zij hebben geen toegang tot het zwembad) is een toeslag verschuldigd per bezoeker.
Bezoekers dienen de camping voor 22.30 uur te hebben verlaten. De directie behoudt zich het recht voor om in te grijpen door het campingreglement toe te passen, in geval van overtreding daarvan, door een definitieve uitzetting.
6.8 Het rijden en parkeren van voertuigen
Op de camping geldt een maximum snelheid van 10 km/per uur. Alleen voertuigen van campingverblijvers worden tot de camping toegelaten. Geparkeerde voertuigen mogen het verkeer niet belemmeren noch het plaatsen van tenten of caravans van nieuwe gasten verhinderen. Tussen 22.30 en 8.00 uur is al het verkeer verboden.
6.9 Het in goede staat houden van de voorzieningen
Een ieder is verplicht zich te onthouden van handelingen die schade zouden kunnen toebrengen aan de hygiëne, netheid en de camping als geheel.
Het is verboden verontreinigd water op de grond of in de goot te gooien. Huishoudelijk afval, overig afval en papier moeten in de daarvoor bestemde vuilnisbakken worden gedeponeerd. Het is verboden anders dan in de daarvoor bestemde bakken te wassen. Het ophangen van was (discreet) is toegestaan op plekken uit het zicht en als het de buren niet stoort. Het is niet toegestaan was- of waslijnen aan de bomen te bevestigen. Men dient de beplanting en begroeiing van de camping te respecteren. Kampeerders mogen geen spijkers in de bomenen slaan, noch takken, bloemen, struiken en/of planten afsnijden of planten te planten. Het is ook niet toegestaan de staanplaats af te scheiden met eigen afscheidingsmiddelen, noch in de bodem te graven. Elke schade toegebracht aan de begroeiing, de afscheidingen, aan de bodem of aan de voorzieningen van de camping zijn voor rekening van de veroorzaker.
6.10 Veiligheid
6.10.1 Brand - Open vuur en eigen houtskoolbarbecues zijn absoluut verboden op de kampeerplekken. Er staat de kampeerders een gemeenschappelijke barbecue ter beschikking. Barbecues op gas en elektriciteit zijn toegestaan.
Brandblussers zijn voor iedereen beschikbaar. In geval van brand, onmiddelijk de directie waarschuwen. Een Eerste hulp verbandtrommel is bij de receptie aanwezig.
Elektriciteit - een geaarde kabel van 25 meter is vereist voor elke elektrische aansluiting.
6.10.2 Diefstal - De directie is alleen verantwoordelijk voor voorwerpen die bij de receptie in een kluisje in bewaring zijn gegeven en heeft de verplichting te surveilleren. De aanwezigheid van ieder verdacht persoon moet onmiddelijk aan de receptie worden gemeld. Niettemin, de kampeerder is verantwoordelijk voor zijn eigen installatie en wordt geadviseerd om de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om zijn eigendommen veilig te stellen.
6.11 Spelen
Geweldadige of storende spelen mogen niet plaats vinden in de nabijheid of binnenin de voorzieningen van de camping. De spelen (voetbal, tennis, badminton of jeu de boules) die de circulatie van voertuigen kunnen belemmeren zijn verboden op de paden van de camping.
6.12 Verantwoordelijkheden
De huurder is verantwoordelijk voor zijn eigen eigendommen en is verantwoordelijk voor materiële en fysieke schade door hem of zijn medekampeerders veroorzaakt aan andere bewoners van de camping, maar ook aan de uitrusting van de camping.
6.13 Campingbewaker
De campingbewaker is verantwoordelijk voor de orde en rust op de camping. Hij heeft de plicht om ernstige afwijkingen van het campingregelement te constateren, en indien nodig raddraaiers van de camping te verwijderen.
6.14 De directie
De directie is niet aansprakelijk: voor stroomuitval of het afsluiten van water (met uitzondering van de campinginstallaties), overstroming door storm, schade aan tente of tenten door bliksem, harde wind of omvallende bomen.


SAMENVATTING ALGEMENE VOORWAARDEN - STACARAVANS

U kunt onder aan deze pagina onze volledige algemene huurvoorwaarden downloaden.


1. RESERVERINGEN
De klant moet een deelnemer zijn aan het geboekte verblijf. Alle reserveringen zijn op naam en niet overdraagbaar en mogen in geen geval onderverhuurt worden.
De aanbetaling en reserveringskosten dienen bij ontvangst van te worden de huurovereenkomst voldaan. Op dat moment dient een getekend exemplaar van de huurovereenkomst terug te worden gestuurd. De aanbetaling wordt in mindering gebracht op het totaalbedrag, maar wordt niet terugbetaald bij annulering minder dan 60 dagen voor de geplande aankomstdatum. De reserveringskosten worden nooit terugbetaald. Een annuleringsverzekering is optioneel. Het saldo van het verblijf moet binnen 30 dagen voor de aankomstdatum volledig worden betaald (op straffe van annulering van deze huur). U ontvangt op de vervaldatum geen herinneringsbrief. Bij verlate aankomst of vervroegd vertrek wordt geen korting verleend. In geval van een verlate aankomst, gelieve ons hiervan schriftlijk op de hoogte te stellen. Bij het uitblijven van een schriftelijk mededeling van de huurder: waar deze aangeeft dat de aankomstdatum afwijkt, vervalt de reservering na 48 uur na de vermelde aankomstdatum op het huurcontract en is de volledige betaling schuldig.

2. ANNULERINGEN - WIJZIGINGEN
De klant is de enige verantwoordelijke contactpersoon jegens SAS Camping de la Plage, in het bijzonder in termen van financiële aansprakelijkheid en eveneens in het geval van annulering, of gehele of gedeeltelijke wijziging van het verblijf. Elk verzoek om de criteria van uw reservering te wijzigen, moet schriftelijk worden ingediend, bij voorkeur per e-mail of per brief.
SAS Camping de la Plage biedt via haar partner Entoria een betaalde optie: een verzekering voor annulering en onderbreking van uw verblijf.

3. GEVALLEN VAN OVERMACHT
In het kader van het Contract omvat de uitdrukking Overmacht elke gebeurtenis buiten de wil van de Partij die zich erop beroept, dwingend en met als gevolg het verhinderen van de uitvoering door de genoemde Partij van alle of een deel van zijn verplichtingen uit hoofde van het contract.
De volgende gebeurtenissen worden gelijkgesteld met een geval van overmacht: administratieve onmogelijkheid om te reizen, administratieve sluiting van de camping of sluiting van grenzen. Deze lijst is niet uitputtend en elke gebeurtenis moet geval per geval worden beoordeeld. Een geval van overmacht vervangt de algemene verkoopvoorwaarden. Dus als de camping een klant niet kan huisvesten vanwege overmacht of als de klant omgekeerd niet kan reizen vanwege overmacht, wordt de reservering geannuleerd en ontvangt de klant een tegoedbon die 18 maanden geldig is die overeenkomt met de reeds betaalde bedragen (eventuele reserveringskosten en annuleringsverzekering worden in mindering gebracht). Indien de klant na 18 maanden geen gebruik heeft kunnen of willen maken van zijn tegoedbon, wordt dit aan hem terugbetaald.

4. ANNULERINGSKOSTEN
Elke annulering moet binnen 48 uur na het evenement worden gemeld door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging: meer dan 60 dagen voor aankomst: 10% van het totale huurbedrag (minimaal 30 euro) evenals de bijkomende kosten (reservingskosten, verzekering, etc.) worden gefactureerd. Tussen de 60ste en de 30ste dag (inbegrepen) voor aankomst: 20% van het totale huurbedrag en bijkomende kosten (reserveringskosten, verzekering, etc.) worden gefactureerd. Tussen de 29ste en de 15de dag (inbegrepen) voor aankomst: 50% van het totale huurbedrag en de bijkomende kosten (reserveringskosten, verzekering, etc.) worden gefactureerd. Minder dan 14 dagen voor het verblijf of het niet komen opdagen: geen restitutie. In geen geval worden de reserverings- of eventuele annuleringsverzekeringskosten vergoed.

5. BELANGERIJK OM TE LEZEN
De accommodaties zijn vanaf 16.00 uur beschikbaar en moeten op dag van vertrek om 10.00 uur verlaten te zijn. De mobilhome dient te worden achtergelaten in dezelfde schone staat als deze bij aankomst werd aangetroffen. Zo niet, dan zal aan de huurder een bedrag in rekening worden gebracht als zijnde schoonmaakkosten (zie tarieven).
De klant dient over een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid te beschikken.
Tijdens het verblijf verbindt elke huurder zich ertoe alle vereisten van het campingreglement na te leven en ervoor te zorgen dat de mensen die bij hem zijn (en dus onder zijn verantwoordelijkheid vallen), het regelement naleven. Elke overtreding van deze regels en deze voorwaarden kan leiden tot verwijdering. Gewelddadig, beledigend, racistisch of bedreigend gedrag tegen andere klanten of personeel wordt niet getolereerd en zal resulteren in onmiddellijke uitzetting. In dat geval vindt er geen restitutie plaats.
In geval van een geschil, in overeenstemming met de bepalingen van artikel L 612-1 van de consumentenwet, kan elke klant van de camping kosteloos een beroep doen op een consumentenbemiddelaar met het oog op de minnelijke schikking van een geschil dat kan ontstaan met de camping. De contactgegevens van de consumentenbemiddelaar aan wie we rapporteren staan op het internet: conso.medicys.fr. Schriftelijke contat gaat via: Cm2c : 14 rue Saint Jean 75017 Paris of per telefoon op 0033 (0)6 09 20 48 86.

6. OFFICIEEL CAMPINGREGLEMENT

6.1 Toelatingsvoorwaarden
De receptie (of de beheerder) dient toestemming te verlenen voor het betreden van de de camping of het innemen van een kampeerplek.
Verblijf op de camping de LA PLAGE impliceert de aanvaarding van de bepalingen van dit reglement en de verbintenis om ze na te leven. Elke overtreding kan resulteren in de uitzetting van de verantwoordelijke met indien nodig de hulp van de plaatselijke autoriteiten.
6.2 Receptie
De receptie is het gehele campingseizoen elke dag geopend, inclusief feestdagen van 9.00 tot 19.00 uur (behalve bij overmacht). Bij de receptie kunt u informatie krijgen over de faciliteiten op de camping, de mogelijkheden voor het kopen van levensmiddelen, de sportieve voorzieningen, de toeristische bezienswaardigheden in de omgeving, adressen en andere inlichtingen.
6.3 Lawaai en rust
Gebruikers van de camping worden dringend verzocht alle geluiden en gesprekken die hun buren zouden kunnen hinderen, te vermijden. Radio's en dergelijke moeten dienovereenkomstig worden afgesteld. Autoportieren en kofferdeksels moeten zo zacht mogelijk worden gesloten.
Er moet absolute stilte heersen tussen 22.30 en 08.00 uur.
6.4 Dieren
Alleen honden en katten zijn toegestaan (onder voorbehoud van toegang). In alle gevallen zijn maximaal twee honden (of katten) toegestaan per accommodatie. Een meerprijs per dier wordt in rekening gebracht op het moment van verhuur.
Honden van de 1e en 2e categorie in de zin van de wetgeving die van kracht is op de dag van de reservering zijn verboden op Camping de la Plage.
Dieren mogen nooit vrij rondlopen. Zij mogen bij afwezigheid van hun eigenaars niet alleen op de camping achterblijven, ook niet als zij opgesloten zijn.
De eigenaar is wettelijk aansprakelijk voor zijn huisdier.
6.5 Bezoekers
Bezoekers zijn toegestaan op de camping maar vallen onder de verantwoordelijkheid van de kampeerders die hen ontvangen en die toestemming hebben gekregen van de beheerder of zijn plaatsvervanger. Als de bezoekers gebruik maken van de faciliteiten of voorzieningen van de camping (zij hebben geen toegang tot het zwembad) is een toeslag verschuldigd per bezoeker.
Bezoekers dienen de camping voor 22.30 uur te hebben verlaten. De directie behoudt zich het recht voor om in te grijpen door het campingreglement toe te passen, in geval van overtreding daarvan, door een definitieve uitzetting.
6.6 Het rijden en parkeren van voertuigen
Op de camping geldt een maximum snelheid van 10 km/per uur. Alleen voertuigen van campingverblijvers worden tot de camping toegelaten. Geparkeerde voertuigen mogen het verkeer niet belemmeren noch het installeren van nieuwe gasten verhinderen.
Tussen 22.30 en 8.00 uur is al het verkeer verboden.
6.7 Het in goede staat houden van de voorzieningen
Een ieder is verplicht zich te onthouden van handelingen die schade zouden kunnen toebrengen aan de hygiëne, netheid en de camping als geheel.
Het is verboden verontreinigd water op de grond of in de goot te gooien. Huishoudelijk afval, overig afval en papier moeten in de daarvoor bestemde vuilnisbakken worden gedeponeerd.
Het is verboden anders dan in de daarvoor bestemde bakken te wassen. Het ophangen van was (discreet) is toegestaan op plekken uit het zicht en als het de buren niet stoort. Het is niet toegestaan was- of waslijnen aan de bomen te bevestigen.
Men dient de beplanting en begroeiing van de camping te respecteren. Kampeerders mogen geen spijkers in de bomenen slaan, noch takken, bloemen, struiken en/of planten afsnijden of planten te planten. Het is ook niet toegestaan de staanplaats af te scheiden met eigen afscheidingsmiddelen, noch in de bodem te graven. Elke schade toegebracht aan de begroeiing, de afscheidingen, aan de bodem of aan de voorzieningen van de camping zijn voor rekening van de veroorzaker.
6.8 Veiligheid
6.8.1 Brand - Open vuur en eigen houtskoolbarbecues zijn absoluut verboden op de kampeerplekken. Er staat de kampeerders een gemeenschappelijke barbecue ter beschikking. Barbecues op gas en elektriciteit zijn toegestaan.
Brandblussers zijn voor iedereen beschikbaar. In geval van brand, onmiddelijk de directie waarschuwen. Een Eerste hulp verbandtrommel is bij de receptie aanwezig.
6.8.2 Diefstal - De directie is alleen verantwoordelijk voor voorwerpen die bij de receptie in een kluisje in bewaring zijn gegeven en heeft de verplichting te surveilleren. De aanwezigheid van ieder verdacht persoon moet onmiddelijk aan de receptie worden gemeld. Niettemin, de kampeerder is verantwoordelijk voor zijn eigen installatie en wordt geadviseerd om de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om zijn eigendommen veilig te stellen.
6.9 Spelen
Geweldadige of storende spelen mogen niet plaats vinden in de nabijheid of binnenin de voorzieningen van de camping. De spelen (voetbal, tennis, badminton of jeu de boules) die de circulatie van voertuigen kunnen belemmeren zijn verboden op de paden van de camping.
6.10 Campingbewaker
De campingbewaker is verantwoordelijk voor de orde en rust op de camping. Hij heeft de plicht om ernstige afwijkingen van het campingregelement te constateren, en indien nodig raddraaiers van de camping te verwijderen.
6.11 De directie
De directie is niet aansprakelijk: voor stroomuitval of het afsluiten van water (met uitzondering van de campinginstallaties), overstroming door storm, schade aan tenten door bliksem, harde wind of omvallende bomen.

Camping de La Plage, 40 bis rue de Kervourden – Plage de Kervilen, 56 470 La Trinité sur Mer - Tel. 02 97 55 73 28

Copyright since 2014

Création site Internet - Edelweiss Studio / Création graphique - Mon Atelier Coloré